Facebook
Click for Baku, Azerbaijan Forecast

Bakı, Azǝrbaycan Hava Limanı Oteli - Əlverişli Yerǝ Gedin!

Hǝm iş, hǝm dǝ tǝtil üçün sǝyahǝt edǝnlǝr Azǝrbaycanın paytaxtı Bakıdakı yerimizin son dǝrǝcǝdǝ ǝlverişli olduğu qənaətinə gələcəklər. Otelimiz mağazalara, görməli yerlərə, canlı gecǝ hǝyatına vǝ Azǝrbaycan Respublikası Dövlǝt Neft Şirkǝti (ARDNŞ) daxil olmaqla bir çox böyük şirkǝtin qǝrargahına mǝskǝn olan Bakının şǝhǝr mǝrkǝzinǝ 10 dǝqiqǝlik mǝsafǝdǝ yerlǝşir. Bundan ǝlavǝ, Heydǝr Əliyev adına Beynǝlxalq Hava Limanına 15 dǝqiqǝlik mǝsafǝdǝyik. Bundan da yaxşı xǝbǝr, maşın sürmǝli olmamağınızdır. Biz sizi pulsuz olaraq hava limanından götürəcək vǝ geri aparacağıq.

Bakı, Azǝrbaycan Otelin Yerlǝşdiyi Zonada Gedilǝcǝk Yerlǝr -

Qobustan Dövlət Tarix və Bədii Qoruğu Böyük Qafqaz sıra dağlarında yerlǝşǝn dağlıq sahǝdir. Qobustanın qǝrbindǝ, Bakıya tǝxminǝn 70 kilometr cǝnub-qǝrbdǝ yerlǝşǝn bu görkǝmli yer regiondakı qǝdim tǝsvirlǝri, qalıqları vǝ palçıq vulkanlarını qorumaq mǝqsǝdilǝ 1966-cı ildǝ milli tarixi qoruq elan edilmişdir. Bakının 14 kilometrliyindǝ, Suraxanı kǝndindǝ yerlǝşǝn Atǝşgahın tarixi 18-ci ǝsrǝ qǝdǝr uzanır. Yer altından çıxan qaz mǝşǝllǝrinin bir vaxtlar ilahi gücü olduğu düşünülürdü. Daş divarlar üzǝrindǝki Sanskrit vǝ Hind yazıları isǝ mǝbǝdin Hind mǝnşǝli olduğunu tǝsdiq edir.

Bakı, Azǝrbaycan Görməli Yerlǝr -

Bakıdakı otelimizin qonaqlarını Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Atǝşgah kimi klassik turist məkanlarından yalnız 5 kilometrlik mǝsafǝ ayırır.

Bakı, Azǝrbaycan Hava Limanı vǝ Nǝqliyyat


  • Heydǝr Əliyev adına Beynǝlxalq Hava Limanı - 30 km

Bakı Azǝrbaycan Otel Yerinin XǝritǝsiBakı Azǝrbaycan Otel Yerinin Xǝritǝsi
Babǝk Prospekti, 21/99 Bakı, AZ1031, Azǝrbaycan
Babǝk Prospekti, 21/99 Bakı, AZ1031, Azǝrbaycan Russian Language Icon
Babǝk Prospekti, 21/99 Bakı, AZ1031, Azǝrbaycan English Language Icon
Bakı Azǝrbaycan otel
Days Hotel Bakı - Bakı, Azǝrbaycan (AZ)
Babǝk Prospekti, 21/99 Bakı, Azǝrbaycan 10001
Rezervasiya: +994 12 310 07 20 Faks: +994 12 310 07 40
E-poçt: [email protected]
http://www.dayshotelbaku.com/azeri/